Last updated: 22 September 2002


151. Makhotkin A.G., Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2001. Water traps for Diptera monitoring. Zashchita i Karantin Rastenii, 8: 36 (in Russian).


Dolichopodidae Homepage