Grichanov, I.Ya. 

 57. Grichanov I.Y., Shamshev I.V. Coloured sticky traps for investigation of wheat entomofauna in North Kazakhstan. - Optimizatsia zashchity s.-kh. kultur ot vred. i bol. - Proc. S.-Petersburg St. Agr. Univ., 1993, p. 48 - 52 (in Russian).

Last updated: 17 February 2002 
 
 


Dolichopodidae Homepage